ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be hostile to someone*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be hostile to someone, -be hostile to someone-