ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be evenly matched*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be evenly matched, -be evenly matched-

*be evenly matched* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be evenly matched*
Back to top