ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be curious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be curious, -be curious-

*be curious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be curious (vi.) สอดรู้สอดเห็น Syn. search, seek
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องการรู้ (v.) be curious See also: be inquisitive, be eager to know Syn. อยากรู้
อยากรู้อยากเห็น (v.) be curious See also: be anxious to know, be inquisitive Syn. อยากรู้
ใคร่รู้ (v.) be curious See also: be inquisitive, be eager to know Syn. อยากรู้, ต้องการรู้

*be curious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議がる[ふしぎがる, fushigigaru] (v5r,vi) to be curious; to wonder; to marvel
聞きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive

*be curious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious FR: être curieux ; vouloir savoir
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk ) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be curious*
Back to top