ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be choked*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be choked, -be choked-

*be choked* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost

*be choked* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing
咽び泣く;むせび泣く[むせびなく, musebinaku] (v5k,vi) to sob; to be choked with tears
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered

*be choked* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตันคอหอย[v. exp.] (tan khøhøi) EN: be choked ; be speechless FR:
เต็มตื้น[v.] (temteūn) EN: be choked up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be choked*
Back to top