ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be benevolent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be benevolent, -be benevolent-

*be benevolent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีแก่ใจ[v.] (mīkaējai) EN: be considerate ; be thoughtful ; be benevolent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be benevolent*
Back to top