ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bamboo curtain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bamboo curtain, -bamboo curtain-

*bamboo curtain* ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

*bamboo curtain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉垂れ[たまだれ, tamadare] (n) bamboo curtain; palace

*bamboo curtain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bamboo curtain*
Back to top