ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*associate professor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น associate professor, -associate professor-

*associate professor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
associate professor (n.) รองศาสตราจารย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รศ. (n.) Associate Professor Syn. รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ (n.) Associate Professor See also: associate professor Syn. รศ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Associate professor. Oh.ไม่ เขาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่างหาก โอ้
Associate Professor Dr. Juliana di Matteo.รองศาสตราจารย์ ดร.จูเลียน่า ดิ มัตเตโอ
Associate professor in structural engineering.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะกรรมโครงสร้าง
Alex, it's your first year as associate professor.คุณเพิ่งได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หมาดๆ
This Spring, Hyuga-sensei was supposed to have made him an associate professor.ฤดูใบไม้ผินี้ ว่ากันว่าเฮียวกะเซ็นเซย์.. จะให้เขาเป็นรองศาสตราจารย์
They want to make me associate professorพวกเขาอยากให้ฉันไปเป็นรองศาสตราจารย์

*associate professor* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 副教授] associate professor (university post)

*associate professor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
准教授;準教授[じゅんきょうじゅ, junkyouju] (n) associate professor
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) assistant professor; associate professor; (P)
助教諭[じょきょうゆ, jokyouyu] (n) assistant or associate professor

*associate professor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำ[n. exp.] (ājān prajam) EN: associate professor FR:
รองศาสตราจารย์[n. exp.] (røng sāttrā) EN: associate professor FR:

*associate professor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerordentlicher Professor; außerordentliche Professorin {f}associate professor [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *associate professor*
Back to top