ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*as a matter of fact*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น as a matter of fact, -as a matter of fact-

*as a matter of fact* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as a matter of fact (idm.) อันที่จริง See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง Syn. actually
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง
แท้ที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because as a matter of fact there's a war on.เพราะว่าคือเรื่องของความคือจริง มีสงครามกับ จากนั้นพี่ชายในสงคราม
She left this morning, as a matter of fact, without telling anyone.หล่อนไปเมื่อเช้านี้เอง, ที่จริงแล้ว.ไม่ได้บอกใครเลย.
Well, as a matter of fact, she does have her own business, but we don't want to discuss it with her.ความจริงแล้ว แม่ทำธุรกิจส่วนตัวน่ะ เราจะต้องไม่พูดคุยกับเธอ ตกลงมั้ย
Do you mind if I get dressed first? As a matter of fact, Lieutenant, I do mind if you get dressed first. Let's go, people.ถ้าช้าก็ไม่ต้องนุ่ง เร็วเข้าเรามีงานต้องทำ
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป
Okay, no more phone calls. As a matter of fact, you can hold the battery.โอเค ไม่โทรแล้ว นี่ เอาแบตเตอรี่ไปเลย
And as a matter of fact, I got... some new passenger mats right here, so would you mind... just taking your shoes off?แล้วผมก็ เพิ่งเปลี่ยนพรมในรถ ช่วยถอดรองเท้าก่อนขึ้นได้ไหม
You know,as a matter of fact, i'm the one who did the breaking up.ที่จริงฉันบอกเลิกเองแหละ
I'm madly in love with him. as a matter of fact, i'm staring at our wedding invitations as we speak.ฉันรักเขาแทบจะคลั่งเลยทีเดียว พูดก็พูดนะ ฉันกำลังมองการ์ดเชิญแต่งงานของเราอยู่ตอนที่พูดนี่เลย
Yeah, as a matter of fact, I am.ค่ะ ที่จริงมันไม่ค่อย...
Yes, as a matter of fact, yes.ใช่ เท่าที่เห็นก็ใช่
And, if it has, you tell him you have a friend, a very fine detective, a lady detective, as a matter of fact, who will find this missing item.คุณบอกเขาว่าคุณมีเพื่อน เป็นนักสืบที่เก่งมาก สุภาพสตรีนักสืบ ตามความเป็นจริง คนที่จะตามหาของที่หายไป

*as a matter of fact* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, 事实上 / 事實上] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice

*as a matter of fact* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全く以て[まったくもって, mattakumotte] (exp) as a matter of fact
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P)

*as a matter of fact* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire ; pour tout dire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *as a matter of fact*
Back to top