ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*angle of indication*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น angle of indication, -angle of indication-

*angle of indication* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุมกดลง (n.) angle of indication See also: angle of depression Syn. มุมก้ม

*angle of indication* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *angle of indication*
Back to top