ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*after that*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น after that, -after that-

*after that* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้นแล้ว (conj.) after that See also: after which, then, hence, whereupon, afterwards, and then Syn. ต่อจากนั้น, ดังนั้น
ต่อจากนั้น (conj.) after that See also: then, later, next, afterwards Syn. ภายหลัง, ต่อมา, ถัดจากนั้น, หลังจากนั้น
ถัดจากนั้น (conj.) after that See also: then, later, next, afterwards Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น

*after that* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
其后[qí hòu, ㄑㄧˊ ㄏㄡˋ, 其后 / 其後] next; later; after that

*after that* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred)

*after that* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จึง ; จึ่ง[conj.] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait ; dès lors
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
ถัดจากนั้น[conj.] (that jāk na) EN: after that ; then ; thereafter FR: ensuite
ต่อจากนั้น[conj.] (tøjāknan) EN: after that FR:
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *after that*
Back to top