ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ใฝ่ดี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ใฝ่ดี, -ใฝ่ดี-

*ใฝ่ดี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใฝ่ดี (v.) be high-minded See also: be nobleminded Syn. ใจดี, จิตใจงาม Ops. ใจต่ำ
ใฝ่ดี (adj.) high-minded See also: noble-minded, righteous Syn. ใจดี, จิตใจงาม Ops. ใจต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is my moral imperative to take action.จิตใฝ่ดีของข้าบอกให้ข้าทำอะไรซักอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ใฝ่ดี*
Back to top