ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เป็นใบ้*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นใบ้, -เป็นใบ้-

*เป็นใบ้* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
mute(adj) เป็นใบ้,ไม่พูด,เงียบ,นิ่ง
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
wordless(adj) ไม่พูดเลย,เงียบ,พูดไม่ออก,เป็นใบ้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deaf-mute (n.) คนหูหนวกและเป็นใบ้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เป็นใบ้*
Back to top