ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เถระผู้หญิง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เถระผู้หญิง, -เถระผู้หญิง-

*เถระผู้หญิง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระเถระผู้หญิง (n.) Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood Syn. เถระผู้หญิง
เถระผู้หญิง (n.) Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood Syn. พระเถระผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เถระผู้หญิง*
Back to top