ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เครื่องเล่นเทป*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เครื่องเล่นเทป, -เครื่องเล่นเทป-

*เครื่องเล่นเทป* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเล่นเทป (n.) cassette player
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cassette player (n.) เครื่องเล่นเทป Syn. tape recorder
deck (n.) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง Syn. tape deck
play (vt.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
play (vi.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
tape deck (n.) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the cockpit voice recorder remember what the evp said?จำเสียงที่ถูกอัดในเครื่องเล่นเทปได้มั้ย EVPน่ะ
And since you probably don't have a cassette player, here's a list of used ones on Craigslist.แล้วถ้าเธอไม่มีเครื่องเล่นเทป นี่คือรายชื่อของมือสอง จาก Craigslist
Oh! Look, a cassette player.เฮ้ ดูนั่น \ เครื่องเล่นเทป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เครื่องเล่นเทป*
Back to top