ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เครื่องวัดความร้อน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เครื่องวัดความร้อน, -เครื่องวัดความร้อน-

*เครื่องวัดความร้อน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เครื่องวัดความร้อน*
Back to top