ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เกี่ยวกับรัฐบาล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เกี่ยวกับรัฐบาล, -เกี่ยวกับรัฐบาล-

*เกี่ยวกับรัฐบาล* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
political (adj.) เกี่ยวกับรัฐบาล See also: เกี่ยวกับรัฐ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เกี่ยวกับรัฐบาล*
Back to top