ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สามล้อเครื่อง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สามล้อเครื่อง, -สามล้อเครื่อง-

*สามล้อเครื่อง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถสามล้อเครื่อง (n.) motor tricycle
สามล้อเครื่อง (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สามล้อเครื่อง*
Back to top