ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยาแผนโบราณ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยาแผนโบราณ, -ยาแผนโบราณ-

*ยาแผนโบราณ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
nostrum(นอส'ทรัม) n. ยาบรรจุเสร็จ,ยาแผนโบราณ,ยาเถื่อน,ยากลางบ้าน.
English-Thai: Nontri Dictionary
nostrum(n) ยาสามัญประจำบ้าน,ยาแผนโบราณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยาแผนโบราณ*
Back to top