ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มากพอสมควร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มากพอสมควร, -มากพอสมควร-

*มากพอสมควร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มากพอสมควร*
Back to top