ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ประมาณตัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ประมาณตัว, -ประมาณตัว-

*ประมาณตัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาณตัว (v.) estimate one´s own ability or strength Syn. ประมาณตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just didn't know your place.เสียแต่ไม่รู้จักประมาณตัวเอง
A Chinese martial arts teachers over-estimated their own strengthครูมวยจีนประมาณตัวเองสูงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ประมาณตัว*
Back to top