ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น้ำนอนคลอง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น้ำนอนคลอง, -น้ำนอนคลอง-

*น้ำนอนคลอง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำนอนคลอง (n.) swelling canal water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น้ำนอนคลอง*
Back to top