ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ธาตุพอโลเนียม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ธาตุพอโลเนียม, -ธาตุพอโลเนียม-

*ธาตุพอโลเนียม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุพอโลเนียม (n.) polonium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ธาตุพอโลเนียม*
Back to top