ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทะลึ่งบ้อง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทะลึ่งบ้อง, -ทะลึ่งบ้อง-

*ทะลึ่งบ้อง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลึ่งบ้อง (v.) cut in See also: interrupt, be saucy Syn. ทะลึ่ง, พูดโพล่ง, พูดสอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทะลึ่งบ้อง*
Back to top