ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตามที่จริง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตามที่จริง, -ตามที่จริง-

*ตามที่จริง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm supposed to meet them in half an hour.ตามที่จริงแล้วฉันนัดพวกมันไว้ในอีกครึ่งชั่วโมง
As a matter of fact, Mr. White, your name came up.ตามที่จริงแล้ว คุณไวท์ ชื่อของคุณทำให้นึกขึ้นมาได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตามที่จริง*
Back to top