ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตั้งแต่นั้นต่อมา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตั้งแต่นั้นต่อมา, -ตั้งแต่นั้นต่อมา-

*ตั้งแต่นั้นต่อมา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น,จากนั้น,ตั้งแต่นั้นต่อมา,เพราะฉะนั้น,ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ดังนั้น., Syn. thenceforward (s)
thereinafteradv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ภายหลังจากนั้น, Syn. afterward)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thereinafter (adv.) ตั้งแต่นั้นต่อมา See also: ภายหลังจากนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตั้งแต่นั้นต่อมา*
Back to top