ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตับจาก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตับจาก, -ตับจาก-

*ตับจาก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tracy Jenkins was given the liver of a 9-year-old...เทรซี่ เจนกินส์ได้รับตับจากเด็ก 9 ขวบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตับจาก*
Back to top