ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตรวจราชการ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตรวจราชการ, -ตรวจราชการ-

*ตรวจราชการ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจราชการ (v.) go on a tour of inspection Syn. ตรวจงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ
Thank you, Inspector.ขอขอบคุณผู้ตรวจราชการ
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ...
Did the inspector mention me?ผู้ตรวจราชการได้พูดถึงข้าไม๊?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตรวจราชการ*
Back to top