ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ซึ่งเกี่ยวข้อง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้อง, -ซึ่งเกี่ยวข้อง-

*ซึ่งเกี่ยวข้อง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ad rem(อาดเรม' แอดเรม') L. ซึ่งเกี่ยวข้อง, โดยตรง (relevant, pertinent)
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding,joining,unitive
germane(เจอเมน') adj. ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, Syn. relevant,apt,fit
implicative(อิม' พละเคทิฟว) adj. ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง., See also: implicatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acoustic (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง
germane (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ที่สัมพันธ์กัน Syn. appropriate, relevant Ops. irrelevant
intercity (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นระหว่างเมืองสองเมืองขึ้นไป
intercontinental (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องระหว่างสองทวีป
mutualistic (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
related (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน See also: ซึ่งสัมพันธ์กัน Syn. associated, connected, linked
work (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ซึ่งเกี่ยวข้อง*
Back to top