ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ซึ่งมีวาทศิลป์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ซึ่งมีวาทศิลป์, -ซึ่งมีวาทศิลป์-

*ซึ่งมีวาทศิลป์* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eloquent (adj.) ซึ่งมีวาทศิลป์ See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด Syn. expressive, persuasive
expressive (adj.) ซึ่งมีวาทศิลป์ See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด Syn. persuasive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ซึ่งมีวาทศิลป์*
Back to top