ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ของเหลว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ของเหลว, -ของเหลว-

*ของเหลว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของเหลว (n.) liquid See also: fluid Ops. ของแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
aneroid(แอน' นะรอยด) adj. ไม่ใช้ของเหลว
aniline(แอน' นิลิน -ไลน์) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์สีและยา., Syn. anilin, aniline oil, phenylamine
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
anoint(อะนอยทฺ') vt. เจิมน้ำมัน, ทาด้วยของเหลว, ทาน้ำมัน. -anointer n. -anointment n., Syn. bless, consecrate, hallow)
anti-icer(แอนทีไอ' เซอะ) n. เครื่องมือป้องกันการเกิดน้ำแข็ง, ของเหลวที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
antifreeze(แอน' ทิฟรีซ) n. ของเหลวที่ต้านการแข็งตัวของน้ำ
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
broo(บรู) n. ของเหลวใสและอร่อยปาก
bubblern. เครื่องน้ำพุสำหรับดื่มมีปากท่อสำหรับดันน้ำให้เข้าปาก, เครื่องพ่นแก๊สผ่านของเหลว
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
chyle(ไคลฺ) n. ของเหลวคล้ายนมที่ย่อยแล้วในลำไส้เล็กซึ่งจะไหลไปสู่เส้นเลือดดำ
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
coacervaten. ชั้นที่เกาะตัวแน่นของของเหลว v. ทำให้เกาะตัวแน่น,เกาะตัวแน่น
coagulate(โคแอก'ยะเลท) vt.,vi. เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก้อนหนาหนืด., See also: coagulability n. ดูcoagulate coagulation n. ดูcoagulate coagulatory adj. ดูcoagulate coagulative adj. ดูcoagulate, Syn. solidify,clot
colloid(คอล'ลอยดฺ) n. สารคล้ายกาว,คอลลอยด์,สารที่ละลายในของเหลวแต่จะไม่แผ่ตัวผ่านเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์ได้, See also: colloidal adj. ดูcolloid
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
convect(คันเวคทฺ') vt.,vi. นำพา (ความร้อนหรือของเหลวหรือแก๊ส)
convection(คันเวค'เชิน) n. การนำพาความร้อนหรือของเหลวหรือแก๊ส, See also: convectional adj.
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
creosote(ครี'อะโซท) n. ยาฆ่าเชื้อและกันผุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่เป็นสารผสมของphenols
English-Thai: Nontri Dictionary
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
fluid(n) น้ำ,อากาศ,ของเหลว,สิ่งที่ไหลได้
liquid(n) ของเหลว
washing(n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirit๑. เหล้ายา๒. ของเหลวผลกลั่น๓. วิญญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amalgamของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม [การแพทย์]
Bitumenยางมะตอยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Cesspool บ่อซึม บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน และของเหลวจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบ ๆ บางครั้งเรียก leaching cesspool [สิ่งแวดล้อม]
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสกระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Distillateสิ่งกลั่น, สิ่งกลั่น คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกลั่นตัวเป็นของเหลวในอุณหภูมิและบรรยากาศธรรมดา สิ่งกลั่นอย่างเบา ได้แก่ น้ำมันเบนซินและสิ่งกลั่นอย่างกลางได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Dramแดรม,หน่วยการวัดของเหลว [การแพทย์]
Effusionน้ำขังในช่องต่างๆ,การเกิดของเหลว,ของเหลว,สารน้ำที่ออกมา,น้ำคั่ง,การคั่งของน้ำ,สารน้ำในข้อหรือรอบๆข้อมากกว่าปกติ [การแพทย์]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์, สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
etherอีเทอร์, สารอินทรีย์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ R - O - R´ เช่น ไดเอทิลอีเธอร์(C2H5 - O - C2H5)  เป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เป็นยาสลบและตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flammable ติดไฟได้ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Flotation การลอยตัว การแยกอนุภาคแขวนลอยหรือฟล็อกออกจากของเหลวโดย การลอยตัวขึ้นมายังผิวบนของของเหลวด้วยฟองอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
freonฟรีออน, สารประกอบอินทรีย์พวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสลายตัวยาก ไม่มีสี และไม่ติดไฟ ทำให้เป็นของเหลวหรือเป็นไอได้ง่าย ใช้เป็นสารทำให้เกิดความเย็นในเครื่องทำความเย็นหรือทำให้เกิดแรงดันในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gelเจล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycerolกลีเซอรอล, สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC  ละลายน้ำได้  เป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมันหรือน้ำมัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลีเซอริน ใช้ในอุตสาหกรรมทำยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immiscibleของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้, ผสมเข้ากันไม่ได้เลย [การแพทย์]
Infiltration การแทรกซึม การที่ของเหลวแทรกตัวเข้าไปอยู่ในของแข็ง เนื่องจากเนื้อในของของแข็งมีช่องว่างหรือรูพรุน ตัวอย่างเช่น การที่น้ำเข้าไปอิ่มตัวอยู่ได้ ในกระดาษซับหรือในดินในหินบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oilน้ำมัน, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล  มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
papillaพาพิลลา, ปุ่มเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาจากชั้นเมดัลลาของไต เป็นที่รวมของท่อรับของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Phase เฟส สภาวะ ช่วง สภาวะของสาร (การเป็นของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ) ช่วงระยะเวลา เป็นขั้นตอน [สิ่งแวดล้อม]
pipetteปิเปตต์, อุปกรณ์วัดปริมาตรของของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Polluted Water น้ำเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
entrain (vt.) นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)
give off (phrv.) ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น) Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out
give out (phrv.) ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น) Syn. fling off, give forth, give off, throw off, throw out
lap up (phrv.) ใช้ลิ้นเลีย (ของเหลวหรือเครื่องดื่ม) (ปกติใช้กับสัตว์)
pump out (phrv.) สูบ (อากาศหรือของเหลว) ออก
slop out (phrv.) ปล่อย (ของเหลว) ออกจนหมด
spit at (phrv.) ถ่ม (น้ำลาย, ของเหลว) บน Syn. spit on
surge in (phrv.) (น้ำ, ของเหลว) ไหลบ่าเข้ามา See also: ไหลเข้าฉับพลัน, ท่วมเข้ามา
surge out (phrv.) (น้ำ, ของเหลว) ไหลออกไปทันที See also: ไหลออกฉับพลัน
aerator (n.) เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
aerosol (n.) ละอองของเหลว
aneroid (adj.) ซึ่งไม่ใช้ของเหลว
barrel (n.) ถังใส่ของเหลว See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน Syn. barreling
barrel (n.) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล Syn. barrelful
barrelful (n.) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล
barreling (n.) ถังใส่ของเหลว See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน
bloated (adj.) ซึ่งขยายตัวเพราะเต็มไปด้วยก๊าซหรือของเหลว
calamine lotion (n.) ของเหลวสีชมพูใช้ทาผิวเมื่อคันหรือถูกไหม้ See also: คาลาไมน์ Syn. calamine
Calor gas (n.) แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง
carboy (n.) ขวดขนาดใหญ่ใช้ใส่ของเหลวอันตราย เช่น น้ำกรด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้'
Before my woman send it in here, right... she have it dipped in liquid acid...ก่อนที่ผู้หญิงของฉัน ส่งมาที่นี่ใช่ ... เธอมีมันจุ่ม ในกรดของเหลว ...
This is Halloween - Red and black - And slimy greenนี่คือฮัลโลวีน / ของเหลวสีแดง สีดำ สีเขียว
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน
Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow.เปลือกที่ใหญ่ของเธอได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต และ ณ ที่นั่น ของเหลวที่แน่นและมากมาย ได้ขึ้นและไหลไป
"Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow", what was he talking about?เปลือกที่ใหญ่ของเธอได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต และ ณ ที่นั่น ของเหลวที่แน่นและมากมาย เขากำลังพูดถึงอะไร
And "thick fluids," well, that's kind of obvious.และ "ของเหลวเข้มข้น" มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว
I'm not seeing any free fluid, any intraperitoneal gases.ฉันไม่เป็นอะไรที่เป็น ของเหลว,อาจเป็นแก๊ซในช่องท้อง ทุกคนเห็นอะไรนี่ไหม๊
Remember those joggers who were trying to blow up the airliners by sneaking liquids through security and combining them onboard?จำไอ้พวกโง่ที่พยายามจะระเบิดเครื่องบิน โดยการลักรอบเอากรดของเหลว ขึ้นไปบนเครื่องได้มั้ย
He breathes,he pulsates,he seizes,he hemorrhages,he secretes and he speaks. Hello,stan.เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้
There is a way out of this. We get the fluid back from MNU.มีทางออกของเรื่องนี้ โดนเราต้องกลับไปเอาเจ้าของเหลวนั้น ที MNU
You can take your boy, you can take all the prawns, if I can get you that fluid, right?นายก็สามารถเอาเจ้าตัวน้อยไป พาพวกเพื่อนๆแกกลับไป ถ้าผมสามารถเอาไอ้ของเหลวนั้นมาได้ ใช่มั้ย ?
The virus is not in the air, just in fluids, blood and saliva.เชื้อไวรัสไม่ได้แพร่กระจายในอากาศ มันจะกระจายในของเหลว เลือดและน้ำลาย
Uh,i.v.tubing,infusion pump,units of o-negative blood, chest tubes,o-silk sutures,elastoplast.อืม สายยาง ตัวคุมการไหลเวียน เลือดกรุ๊ปโอ negative สายระบายลมหรือของเหลวไหมเย็บ ที่ปิดแผล
She had A.R.D.S. B.P. Was dropping.We started fluids.She was sinking fast.ค่าบีพีกำลังตก พวกเราเริ่ม\ของเหลว อาการเธอแย่เร็วมาก
Yeah, but lab's lost the coags on our spider girl, the O.R. is trying to bump our appy another hour, and volvulus guy is leaving the A.M.A.ที่ห้องแล็ป สารเร่งการจับตัวของเหลว ถูกใช้หมดไปแล้วกับสาวแมงมุม และห้องผ่าตัดกำลังเร่ง ขอเพิ่มอีกในชั่วโมงหนึ่ง และชายลำไส้บิดตัว กำลังจะออกจากห้องไป
It's a solid, it's a liquid it's a visco-elastic polymer made of polypeptide chains, but you eat it.มันเป็นทั้งของแข็ง เป็นทั้งของเหลว มันคือสารประกอบพอลิเมอร์ยืดหยุ่นได้ ที่มีโครงสร้างแบบโพลีเปปไทด์ แถมกินได้ด้วย..
Stimulates the water molecules in your skin.ไปเร่งปฏิกริยาของโมเลกุล ที่เป็นของเหลว ที่อยู่ใต้ผิวหนังของคุณ
Each liquefied thing provides an instance of the property of being liquid.แต่ละสสารที่สามารถ กลายเป็นของเหลวได้จะให้ คุณสมบัติของการกลายเป็นของเหลว
We need to have liquid water, but there are organisms that can beat the odds and live above the boiling temperature of water and below the freezing temperature.ของชีวิตจริงที่ สามารถอยู่รอดได้ เราจำเป็นต้องมีน้ำของเหลว แต่มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถ เอาชนะอัตราต่อรอง
Planets like Earth are small, and their host stars shine billions of times brighter, so they're hard to see.สิ่งที่ทุกชีวิตบนโลกที่ใช้ เป็นตัวทำละลายที่เป็นน้ำ น้ำของเหลว และเพื่อให้เป็นสิ่งที่เรา มองหาเป็นขั้นตอนแรก
We found two sets of DNA in the specimens we took from the scene.เราพบ DNA 2 ชุดจากของเหลว จากร่างกายที่เราเก็บได้ในที่เกิดเหตุ
The cosmic microwave background image shows us the Universe the way it was 13.7 billion years ago -- a hot liquid vibrating with aftershocks of the Big Bang, like water rippling in a bathtub.ภาพพื้นหลังไมโครเวฟจักรวาล แสดงให้เราเห็นจักรวาลทางที่มัน เป็น 13,700,000,000 ปีที่ผ่านมา - ของเหลวร้อนสั่นกับผลพวงของบิ๊ กแบง
Whatever it was completely liquefied his organs, which were then sucked out through this jagged incision here, in his abdomen.ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตาม มันสามารถ ทำอวัยวะของเค้าให้กลายเป็นของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อทำการดูดของเหลวออกแล้ว จะเห็นว่ามีรอยตัดขรุขระ ตรงนี้ ในช่องท้องของเขา
Um, and, uh, your claws have this liquid that paralyzes people, and you have a tail.กรงเล็บนายมี ของเหลวนี่ที่ทำให้คน เป็นอัมพาต,และนายมีหาง
There's no sign of head trauma, though I am seeing some fluid build-up near the lungs.ไม่มีวี่แววของการบาดเจ็บที่ศรีษะ แต่ผมเห็นของเหลว บางอย่างถูกสร้างขึ้น ใกล้กับปอดของเขา
"I died a slow, horrible death choking on the fluid in my own lungs.""ฉันตายอย่าง เชื่องช้าและเลวร้าย สำลักของเหลว" "ที่อยู่ในปอดฉัน"
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์
Line and rebar were used to administer intravenous fluids after they were buried.มีการวางสายเหล็กเส้น เพื่อให้ของเหลว เข้าเส้นเลือดดำหลังจากฝัง
He probably used some kind of dialysis or peristaltic to pump fluids after their circulatory systems broke down.เขาคงใช้วิธีการไดอะไลซิส ไม่ก็เพอริสตัลซิส ในการปั๋มของเหลวเข้าไป หลังจากที่ระบบไหวเวียนโลหิตไม่ทำงาน
That sounds like us.ดวงตาเเละอวัยวะภายใน กลายเป็นของเหลวไปหมด ฟังดูเริ่มจะเกี่ยวกับพวกเราเเล้วล่ะ
See, the high rate of speed at which a bullet enters the body causes displacement in the liquids surrounding it.เมื่อกระสุนเข้าสู่ร่างกาย ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุทำให้ของเหลวรอบๆ มันมีเปลี่ยนแปลง
The bonds that join atoms to make solids and liquids on earth are not strong enough to withstand the heat of the broiling sun.ที่จะทำให้ของแข็งและ ของเหลวที่อยู่ในแผ่นดิน ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทน ความร้อนของดวงอาทิตย์
And now, behold the power of the mysterious force of electrical fluid to illuminate our future.ดูเถิดบัดนี้อำนาจของพลังลึกลับ ของของเหลวไฟฟ้าเพื่อให้ แสงสว่างในอนาคตของเรา
If the stowaway microbes should happen to come in contact with liquid water, they can revive and reproduce.ถ้าจุลินทรีย์แอบ ควรจะเกิดขึ้นมาใน การติดต่อกับน้ำของเหลว พวกเขาสามารถฟื้นฟูและการทำซ้ำ
Get real, dumb-ass. I'm protected.ของจริง ของเหลวไหล ฉันคุ้มครองเอง
You cannot have 1,395 pounds of pressure per square inch, enough to cut your car in half, and not have any fluid being forced up and outta that pipe by that pressure.เราไม่มีทางเห็นแรงดันขนาด 1,395 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งแรงขนาดตัดรถขาดเป็นสองท่อน โดยไม่มีของเหลวไหลออกจากท่อ เพราะแรงดันนั้น
But while I was waiting for it to catalyze, I started thinking, if the purple ooze can turn humans into animals, perhaps if properly reengineered...แต่ขณะรอมันเร่งปฏิกิริยาก็ฉุกคิด ถ้าของเหลวสีม่วงเปลี่ยนคนเป็นสัตว์ได้ ไม่แน่ อาจปรับโครงสร้างให้...
I'll go there to analyze and collate the fluid samples.ฉันจะได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบตัวอย่างของเหลวได้

*ของเหลว* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ของเหลว*
Back to top