ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ขวางหูขวางตา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขวางหูขวางตา, -ขวางหูขวางตา-

*ขวางหูขวางตา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางหูขวางตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ
ขวางหูขวางตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moira, I know you don't approve, but despite all his flaws... he's a good father.มัวร่า ฉันรู้ว่าคุณไม่เห็นด้วย แม้เขาจะดูขวางหูขวางตา เขาก็เป็นพ่อที่ดี
They'd just get in the way.พวกนี้มันขวางหูขวางตาจริงๆ
If you keep tensing up, you're gonna sink.ถ้าคุณเก็บขวางหูขวางตาขึ้น คุณ gonna จม.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ขวางหูขวางตา*
Back to top