ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, -การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์-

*การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์*
Back to top