ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กลูเตน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กลูเตน, -กลูเตน-

*กลูเตน* ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glutenกลูเตน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กลูเตน*
Back to top