ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

(ไฟฟ้า) เป็นกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *(ไฟฟ้า) เป็นกลาง*, -(ไฟฟ้า) เป็นกลาง-

(ไฟฟ้า) เป็นกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า (ไฟฟ้า) เป็นกลาง
Back to top