ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหล่ห่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหล่ห่อ*, -ไหล่ห่อ-

ไหล่ห่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหล่ห่อ (n.) round-shouldered
English-Thai: Nontri Dictionary
ROUND-round-shouldered(adj) ไหล่ห่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหล่ห่อ
Back to top