ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหล่ถนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหล่ถนน*, -ไหล่ถนน-

ไหล่ถนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหล่ถนน (n.) road shoulder Syn. ไหล่ทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
shoulder(โชล'เดอะ) n. ไหล่,บ่า,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขา,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่าแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล่เบียด,แบก,รับผิดชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่., Syn. endure,assume,take on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหล่ถนน
Back to top