ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหลซึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหลซึม*, -ไหลซึม-

ไหลซึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา,สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.
exude(อิก?ิวดฺ',อิกซิวดฺ') v. ซึมออก,ไหลซึมออก,ทำให้กระจาย., Syn. ooze
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze
seepage(ซี'พิจฺ) n. การซึมออก,การไหลซึม,การซึมรั่ว,การรั่ว,สิ่งที่ซึมออก,ปริมาณที่ซึมออก
weeping(วี'พิง) adj. ร่ำไห้,ไหลซึม,มีฝนตก, See also: weepingly adv., Syn. sobbing
English-Thai: Nontri Dictionary
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ,ไหลซึมออกมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
percolate๑. ไหลซึมผ่าน๒. ต้มกรอง, สกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Eluviation การซึมชะ การที่สารในชั้นดินถูกซึมชะออกไปในสภาพคอ ลลอยด์ เป็นส่วนใหญ่ แล้วเคลื่อนตัวไปกับน้ำที่ไหลซึมผ่าน จากชั้นดินชั้นเอ (A-horizon) ลงสู่ชั้นดินชั้นบี (B-horizon) [สิ่งแวดล้อม]
Linerวัสดุกันซึมชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Seep Water น้ำซึม น้ำที่ไหลซึมผ่านหรือลอดใต้เขื่อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ooze (vi.) ไหลซึม See also: ซึมออก, รั่ว Syn. exude, percorate
percorate (vi.) ไหลซึม See also: ซึมออก, รั่ว Syn. exude
drip into (vi.) ไหลซึมออก See also: ซึม, รั่ว, ไหลริน, ไหล Syn. leak, ooze, soak through, filter
exude (vt.) ไหลซึมออก See also: ซึมออกมา Syn. ooze, seep
exude (vi.) ไหลซึมออก See also: ซึมออกมา Syn. ooze, seep
seep (vi.) ไหลซึมออก See also: ซึม, รั่ว, ไหลริน, ไหล Syn. leak, ooze, drip into, soak through, filter
ooze (vt.) ทำให้ไหลซึม See also: ทำให้ซึมออก Syn. exude
ooze (n.) การไหลซึมอย่างช้าๆ Syn. slow flow
ooze out (phrv.) (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
percolate (n.) ของเหลวที่ไหลซึมผ่าน
seep (n.) บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา) See also: บ่อน้ำเล็ก
slow flow (n.) การไหลซึมอย่างช้าๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหลซึม
Back to top