ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เด่น*, -ไม่เด่น-

ไม่เด่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
English-Thai: Nontri Dictionary
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม
undistinguished(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่ได้แยกแยะ,ไม่เด่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscure (adj.) ที่ไม่เด่น See also: ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่สำคัญ Syn. unknown, undistinguished Ops. famous, celebrated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เด่น
Back to top