ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สำคัญ*, -ไม่สำคัญ-

ไม่สำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
extrinsic(เอคซฺทริน'ซิค) adj. ไม่สำคัญ,ภายนอก, Syn. extrinsical, See also: extrinsically adv., Syn. extraneous
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
feathery(เฟธ'เธอรี) adj. ซึ่งมีขนนกปกคลุม,คล้ายขนนก,เบา,ไม่สำคัญ., See also: featheriness n.
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
inappreciable(อินอะพรี' เชียเบิล) adj. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, แทบจะไม่รู้สึก, แทบจะไม่เห็น., See also: inappreciability, inappreciableness n. inappreciably adv.
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
insignificance(อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความไม่สำคัญ,การไร้ความหมาย, Syn. triviality
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ,เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป,ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
micrify(ไม'คระไฟ) vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้ไร้ค่า,ทำให้ไม่สำคัญ
minim(มิน'นิม) n. หนึ่งหยด;M;min.,จำนวนเล็กน้อยที่สุด,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,สิ่งที่ไม่สำคัญ adj. เล็กที่สุด,เล็กมาก, Syn. smallest
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ
naught(นอท) n. ศูนย์,'o',ไม่มีอะไร,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,ถือว่า ไม่สำคัญ
niggling(นิก'ลิง) adj. เล็ก ๆ น้อย ๆ ,ขี้ประติ๋ว,ไม่สำคัญ, จู้จี้. n. งานเล็ก ๆ น้อย,งานจุ๋มจิ๋ม,- nigglingly adj.
nonentity(นอนเอน'ทิที) n. บุคคลหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีตัวตน, Syn. cipher
nothing(นัธ'ธิง) n. การไม่มีอะไร,การไร้ความหมาย,ศูนย์,สิ่งที่ไม่สำคัญ -adv. ไม่มีอะไร
nought(นอท) n. ศูนย์,'o',ไม่มีอะไร,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,ถือว่า ไม่สำคัญ
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
one-horse(วัน'ฮอส) adj. ใช้ม้าตาเดียว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,จำกัด -S.,adj. unimportant
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร,แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ
peddling(เพด'ลิง) adj. ชอบยุ่งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หยุมหยิม,ไม่สำคัญ., See also: peddlingly adv.
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,เกี่ยวกับลหุโทษ,ไม่สำคัญ,รองลงมา, Syn. small,petty,minor
picayune(พิค'คียูน) adj. เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,มีใจอคติ n., See also: picayunishnes n.
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
princeling(พรินซฺ'ลิง) n. เจ้าชายน้อย,เจ้าชายที่มีตำแหน่งไม่สำคัญ, Syn. young prince
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว,เล็กมาก,แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant,minor,meager
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
English-Thai: Nontri Dictionary
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
futility(n) ความเปล่าประโยชน์,ความไม่สำคัญ
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่ถูกเรื่อง
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ,สิ่งไม่มีตัวตน,ผู้ไม่มีชื่อเสียง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
tenuous(n) บาง,เรียว,จืดชืด,ไม่สำคัญ,ไม่น่าเลื่อมใส
venial(adj) อภัยได้,ไม่หนักหนา,ไม่สำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be beside the point (idm.) ไม่สำคัญ See also: ไม่เกี่ยวข้อง
extraneous (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, unrequired, needless, optional, extrinsic Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
immaterial (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่เกี่ยวข้อง Syn. irrelevant, unimportant Ops. important, relevant
inessential (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น, ไม่มีแก่นสาร Syn. extrinsic, unimportant, irrelevant Ops. necessary, important
insignificant (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไร้ความหมาย, สัพเพเหระ, เล็กน้อย Syn. unimportant, meaningless Ops. significant, considerable
little (adj.) ไม่สำคัญ See also: เล็กน้อย Syn. insignificant Ops. significant
minute (adj.) ไม่สำคัญ See also: สำคัญเล็กน้อย Syn. immaterial, nonessential
moot (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่สัมพันธ์
paltry (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่มีสาระ Syn. inconsiderable, insignificant, minor, slight, worthless Ops. considerable, important, significant
small-time (adj.) ไม่สำคัญ
trifling (adj.) ไม่สำคัญ
trivial (adj.) ไม่สำคัญ See also: เล็กๆ น้อยๆ, เล็กน้อย
unessential (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, unrequired, needless, optional, extrinsic, extraneous Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
unneeded (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unrequired, needless, optional, extrinsic, extraneous Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
unrequired (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, needless, optional, extrinsic, extraneous Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
NBD (sl.) ไม่สำคัญ (มาจาก no big deal) See also: ไม่มีประโยชน์
money in no object (idm.) ไม่สำคัญว่าบางสิ่งจะราคามากเท่าไร See also: เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญ
blankness (n.) ความไม่สำคัญ See also: การไม่มีอยู่จริง Syn. emptiness, nothingness, nonexistence, vacancy
dead issue (sl.) เรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไป
featherweight (n.) คนไม่สำคัญ See also: สิ่งไม่สำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
No matter where I go, I will definitely come backไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะไปที่ใด ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
He thinks he is somebody, but we think he is nobodyเขาคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ แต่พวกเราคิดว่าเขาไม่สำคัญอะไรเลย
It does not matter what you believeมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
He's nothing to me but an empty seatเขาไม่สำคัญอะไรสำหรับฉันเป็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่า
It doesn't matter whether you believe me or notมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สำคัญ
Back to top