ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม*, -ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม-

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
aught(ออท) n. สิ่งใด ๆ ,ส่วนใด,ศูนย์ -adv. ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม., Syn. ought,zero,whatsoever
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place
English-Thai: Nontri Dictionary
soever(adv) ในทุกกรณี,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at all costs (idm.) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
at any cost (idm.) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
soever (adv.) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม See also: ทุกกรณี
whether or no (idm.) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม See also: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
at any rate (idm.) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างไรก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
Back to top