ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ได้รับผลกระทบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ได้รับผลกระทบ*, -ได้รับผลกระทบ-

ได้รับผลกระทบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smite with (phrv.) ได้รับผลกระทบของ (ทันที) See also: เกิดขึ้นฉับพลัน
immune (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก See also: ซึ่งไม่รู้สึกต่อบางสิ่ง, ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
unaffected (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน Syn. unmoved, untouched, unstirred Ops. affected
unstirred (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน Syn. unmoved, untouched Ops. affected
untouched (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน Syn. unmoved, unstirred Ops. affected
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It has an effect on my healthฉันได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ได้รับผลกระทบ
Back to top