ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้อาหารมากเกินไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้อาหารมากเกินไป*, -ให้อาหารมากเกินไป-

ให้อาหารมากเกินไป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overfeed (vi.) ให้อาหารมากเกินไป See also: รับประทานอาหารมากเกินไป Syn. overfill, satiate
overfeed (vt.) ให้อาหารมากเกินไป See also: รับประทานอาหารมากเกินไป Syn. overfill, satiate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้อาหารมากเกินไป
Back to top