ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใหญ่พอควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใหญ่พอควร*, -ใหญ่พอควร-

ใหญ่พอควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sizable(ไซ'ซะเบิล) adj. มีขนาดใหญ่มาก,มีขนาดใหญ่พอควร., See also: sizably adv., Syn. sizeable,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใหญ่พอควร
Back to top