ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใฝ่ต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใฝ่ต่ำ*, -ใฝ่ต่ำ-

ใฝ่ต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใฝ่ต่ำ (v.) behave badly See also: be in low taste Ops. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี
ใฝ่ต่ำ (v.) behave badly See also: be in bad taste Ops. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, it is a little slut, isn't it?ใฝ่ต่ำเสียเหลือเกินนะเธอนี่
Ferris lusts you.Ferris อารมณ์ใฝ่ต่ำคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใฝ่ต่ำ
Back to top