ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในตอนต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในตอนต้น*, -ในตอนต้น-

ในตอนต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
epigraph (n.) คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
snowdrop (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. windflower, daisy, poppy, snowflake
windflower (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. daisy, poppy, snowflake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในตอนต้น
Back to top