ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใกล้จะถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใกล้จะถึง*, -ใกล้จะถึง-

ใกล้จะถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
close to (prep.) ใกล้จะถึง See also: เกือบจะถึง Syn. near
toward (prep.) ใกล้จะถึง See also: เกือบจะถึง Syn. close to, near
at hand (idm.) ใกล้จะถึง (เวลา / ระยะทาง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใกล้จะถึง
Back to top