ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยพลัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยพลัน*, -โดยพลัน-

โดยพลัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, right away Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด
English-Thai: HOPE Dictionary
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I dream of Jeannie" your ass down here pronto.จินนี่ในตะเกียงแก้ว มาที่นี่โดยพลัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยพลัน
Back to top