ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โจ๊กเกอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โจ๊กเกอร์*, -โจ๊กเกอร์-

โจ๊กเกอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจ๊กเกอร์ (n.) joker Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
joker (n.) ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Joker, you mean nothing to me.โจ๊กเกอร์ นายไม่มีความหมายต่อฉัน
Joker, do you read me?โจ๊กเกอร์ ได้ยินฉันมั้ย
The Joker killed Gordon. He's gonna kill Rachel.โจ๊กเกอร์ฆ่ากอร์ดอน เขาจะฆ่าราเชลต่อ
But the Joker cannot win.โจ๊กเกอร์จะชนะไม่ได้
Joker can only be put in the phantom zone using the phantom zone projector.โจ๊กเกอร์จะไปแดนสนธยาได้ ต้องใช้โปรเจคเตอร์แดนสนธยา
The joker has the upper hand. We have to surrender Gotham city.โจ๊กเกอร์ถือไพ่เหนือกว่า เราต้องยกเมืองก็อตแธมให้เขา
Joker said mean stuff to us.โจ๊กเกอร์พูดไม่ดีกับพวกเรา
The Joker planned to be caught.โจ๊กเกอร์วางแผนทั้งหมดนี่
Joker may be done with us, but we're not done with him.โจ๊กเกอร์อาจจบกับเราแล้ว แต่เรายังไม่จบกับเขา
Joker-man, what you do with all your money?โจ๊กเกอร์แมน นายจะทำอะไรกับเงินของนายทั้งหมดนี่
The Joker took the best of us and tore him down.โจ๊กเกอร์ได้คนที่ดีที่สุดของเราไป แล้วลากเขาลงนรก
A Mob bank. I guess the Joker's as crazy as they say.ธนาคารพวกมาเฟีย โจ๊กเกอร์มันบ้าสมคำเล่าลือ
If this Joker guy was so smart, he'd have had us bring a bigger car.ถ้าโจ๊กเกอร์มันฉลาดจริง มันต้องให้เราเอารถใหญ่กว่านี้มาแล้ว
I'm betting the Joker told you to kill me soon as we loaded the cash.ฉันว่าโจ๊กเกอร์สั่งให้แกฆ่าฉันหลังจากเราขนเงินเสร็จ
One man or the entire Mob? He can wait.คนเดียวกับรวบทั้งแก๊งค์ โจ๊กเกอร์รอได้
Yo, Gambol, somebody here for you. They say they've just killed the Joker.แกมโบ มีคนมาหา บอกว่าฆ่าโจ๊กเกอร์ได้
The Joker's telling us who he's targeting.ออ โจ๊กเกอร์กำลังบอกว่าเขากำลังพุ่งเป้าไปที่ใคร
We believe the Joker's made a threat against your life.ขอโทษนะครับผู้การ เราคิดว่าโจ๊กเกอร์กำลังขู่เอาชีวิตท่าน
Sir, the joker card had traces of your DNA on it.ท่านครับไพ่โจ๊กเกอร์มี DNA ของท่านติดอยู่
With no word from the Batman, even as they mourn Commissioner Loeb these cops have to wonder if the Joker will make good on his threat in the obituary column of The Gotham Times to kill the mayor.ไม่มีข่าวแบทแมน แม้อยู่ในช่วงพิธีศพ ผ.บ โร๊บ ตำรวจยังสงสัยว่าโจ๊กเกอร์จะทำตามคำขู่ไหม
Tell me what you know about the Joker.บอกมาอะไรที่แกรู้เกี่ยวกับ โจ๊กเกอร์
The Joker's named you next.มีชื่อคุณอยู่ในไพ่โจ๊กเกอร์ คุณเป็นรายต่อไป
I want the Joker.ฉันต้องการตัว โจ๊กเกอร์
You got rules. The Joker, he's got no rules.คุณต้องการกฎ โจ๊กเกอร์เขาไม่มีกฎ
So you wanna tell me about the Joker?แล้ว คุณจะบอกผมเรื่องโจ๊กเกอร์ไหม?
The kind of mind the Joker attracts. What do you expect to learn from him?พวกที่โจ๊กเกอร์สนใจ คุณคิดว่าจะได้อะไรจากเขา
You honestly think that's gonna keep the Joker from killing people?คุณคิดว่านั่นจะทำให้โจ๊กเกอร์เลิกฆ่าคนเหรอ
Firstly, to assure the citizens of Gotham that everything that can be done over the Joker killings is being done.วาระแรก เพื่อรับรองแก่\ ชาวก๊อธแธมว่า สิ่งที่ต้องทำในคดีของโจ๊กเกอร์นั้นกำลังดำเนินการ
This is the Joker's chance, and when he attacks, the Batman will take him down.นี่เป็นโอกาสของโจ๊กเกอร์ และเมื่อเขา จู่โจม แบทแมนจะจัดการมันได้
He's using you as bait. He doesn't know if he can get the Joker.เขาหลอกนายเป็นเหยื่อล่อ เขาไม่รู้หรอกว่าจะจัดการโจ๊กเกอร์ได้
This is our chance. I want Lau alive. The Joker, either way.นี่เป็นโอกาสของเรา ฉันต้องการให้เหลามีชีวิต โจ๊กเกอร์ด้วย
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก
You should be.นายควรห่วง ไม่ว่าโจ๊กเกอร์วางแผนอะไร
Look, take it up with the Joker.ดูนี่ เอามันไปกับโจ๊กเกอร์
You, joker, rotate in.คุณ, พ่อโจ๊กเกอร์, เปลี่ยนตัวมาฝึกแทน
Very clever, Lynette--inviting the joker over to scare me.ฉลาดมากลินเน็ต คุณเชิญโจ๊กเกอร์มาเพื่อทำให้ผมกลัว
Sheldon, what you need to do is figure out a way to exact vengeance on Kripke, like, uh like, how the Joker got back at Batman for putting him in the Arkham Asylum for the Criminally Insane.เชลดอน นายจะทำไง ถ้าหาทาง แก้แค้นคริปมันได้ อย่างเช่น เอ่อ แบบ โจ๊กเกอร์แก้แค้น ที่แบทแมนเอาเขา
I know... because the joker is me.ผมรู้ เพราะว่าโจ๊กเกอร์นั่น คือผม
So I hired the Joker.ดังนั้นจึงติดต่อกับโจ๊กเกอร์
I'm afraid I overestimated my ability to control the Joker... just as I underestimated his madness.ฉันเกรงว่าฉันจะควบคุมโจ๊กเกอร์ไม่ได้ เหมือนที่ฉันคุมความบ้าของมันไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โจ๊กเกอร์
Back to top