ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โครงเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โครงเรื่อง*, -โครงเรื่อง-

โครงเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โครงเรื่อง (n.) plot See also: story line Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plotโครงเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plots, theme, etc.โครงเรื่อง, แก่นของเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plot (n.) เค้าโครงเรื่อง See also: โครงเรื่อง Syn. outline, story
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The set-up... it's really original.โครงเรื่อง... มันเหมือนต้นฉบับจริงๆ
Well-constructed, and... is it true?โครงเรื่องดี แล้วก็... มันเป็นเรื่องจริงรึเปล่าคะ
Just because you know the symptoms... doesn't mean to say your story's true.แค่เพราะคุณรู้เค้าโครงเรื่อง มันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องจริง
You're losing the whole goddamn structure.นายกำลังหลง โครงเรื่องทั้งหมด
She called them treatments.เธอเรียกมันว่าโครงเรื่อง
Reading her synopsis was stressful.การอ่านโครงเรื่องของเธอมันกดดันมาก
My readers appreciate the intricate plots and the unique forensics.ผู้อ่านของฉันยกย่องในโครงเรื่องที่ซับซ้อนและการโต้แย้งเพื่อหาข้อสรุป
You know, as classically structured cinema,คุณรู้มั้ย เป็นหนังที่ วางโครงเรื่องได้คลาสสิค
What's the plot?ใช่ ใช่ โครงเรื่องเป็นยังไง?
We should study our lines.เราควรวิเคราะห์โครงเรื่องของเรา
Oh, the plot solidifies.โอ้ โครงเรื่องแบบนี้ ทำให้มันชัดขึ้น
So I'm partial to finding my answers in the literary form.ดังนั้น ฉันจะค้นหาคำตอบของฉัน จากเค้าโครงเรื่องบางส่วนได้
He went on this crazy rant about an assassination plot against a U.S. Congressman.เขาโผงผางโวยวาย เกี่ยวกับโครงเรื่องการลอบสังหาร การต่อต้านสภาของสหรัฐ
It's something with a script and a plot.มันต้องมีบทและมีโครงเรื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โครงเรื่อง
Back to top