ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงอำนาจ*, -แสดงอำนาจ-

แสดงอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสดงอำนาจ (v.) show (the) power See also: demonstrate (one´s) power
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's playing with us. Showing his power.มันกำลังเล่นกับเรา แสดงอำนาจของมันเอง
So you use my friends for some power playคุณเลยใช้เพื่อนผมเป็นเครื่องมือ ในแสดงอำนาจของคุณเหรอ?
You think Donna's death's got something to do with their beef?นายคิดว่าการตายของดอนน่า มันเกี่ยวกับการแสดงอำนาจของพวกเขางั้นเหรอ
That kind of beef is good for this club. It keeps us current.การแสดงอำนาจแบบนี้มันดีต่อคลับ มันมีผลต่อปัจจุบันของเรา
A guy that brags about himself?แล้วก็ผู้ชายที่ชอบแสดงอำนาจอย่างไม่มีเหตุผล?
Why do you need to show all your power?ทำไมเจ้าถึงต้องการแสดงอำนาจของเจ้านัก?
And he'd want to show his dominance.และเขาต้องการแสดงอำนาจ
Well, he'll probably try to appropriate more power.คือ... เขาอาจจะ... อยากแสดงอำนาจมากขึ้น
This could be another way for him to possess a part of them.นั่นอาจเป็นอีกวิธีที่เขาแสดงอำนาจเหนือเหยื่อ
He needs the desolation to enforce his power and control.เขาต้องการที่รกร้าง เพื่อแสดงอำนาจและการควบคุม
You put me in a fire, for leverage? !คุณก็เลยจับผมไปเผา เพื่อแสดงอำนาจ?
Alright, make a show of force. I don't want to have to put the foot down.ก็ได้สงสัยต้องแสดงอำนาจซะบ้าง ฉันล่ะไม่อยากขึ้นเสียงใส่ลูกเลยจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงอำนาจ
Back to top